പള്ളിശ്ശേരിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ........

അംഗന്‍വാടി

ബാലവാടിപ്പടി മസ്ജിദ്

സലഫി മസ്ജിദ്തഖ്‌വ മസ്ജിദ്

പാമ്പുകടിയന്‍മുക്ക് പള്ളി

പാമ്പുകടിയന്‍മുക്ക് RIM ബ്രാഞ്ച് മദ്രസ്സ

ദാറുല്‍ ഇസ്ലാം സുന്നി മദ്രസ്സ